IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kontakt
A+ R A-

                                                   

 

 

Kadra Nauczycieli i Model Absolwenta

 

      W naszej szkole pracuje otwarta na nowoczesne metody nauczania i jednocześnie doświadczona kadra. Większość nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, będący czynnymi egzaminatorami, część z nich pełni funkcje egzaminatorów powtórnego sprawdzania i przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Nauka pod ich kierunkiem daje szansę na rewelacyjne przygotowanie do egzaminu maturalnego, z którego nasi Uczniowie co roku  uzyskują bardzo dobre wyniki, dzięki czemu dostają się na wybrany kierunek studiów i mogą realizować swoje aspiracje i marzenia.

     Warto zaznaczyć, że kadra naszej placówki uznaje za nadrzędny cel wspieranie wszechstronnego intelektualnego, emocjonalnego, kulturalnego, obywatelskiego i fizycznego rozwoju Ucznia. Szczególną uwagę zwraca na kształcenie umiejętności aktywnego i samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł, dlatego nasi Absolwenci odznaczają się kreatywnością myślenia i działania, odczuwają potrzebę ustawicznego kształcenia się i rozwoju. Te cechy z kolei sprawiają, że z łatwością odnajdują się na uniwersyteckim etapie kształcenia oraz, co najważniejsze, świadomie kierują swoją karierą zawodową i potrafią dostosować się do wymagań rynku pracy.

 

 

 

Ciekawa oferta edukacyjna 

 

 

Praca dla nauczycieli w naszej szkole jest źródłem satysfakcji, starają  się oni zadbać o wielokierunkowy, wszechstronny rozwój ucznia. Podejmują różnorodne zadania, których celem jest osiąganie przez ucznia wysokiego poziomu satysfakcji nie tylko w zakresie wiedzy i umiejętności, ale również realizowania swoich pasji i zainteresowań, które wybiegają poza ramy szkolnych programów.

 

Języki obce

 

Uczniowie zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu nauki języków obcych spotkają się z szeroką ofertą edukacyjną, dotyczącą języka  angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego. Szkoła uczestniczy w projektach europejskich. Dużą popularnością cieszy się np. Euroweek, czyli Szkoła Liderów. Program ten umożliwia uczniom doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz zdolności przywódczych. Kolejną propozycję stanowi projekt pod nazwą Eurocamp. To oferta edukacyjna, która przede wszystkim ma za zadanie wzmocnienie kompetencji społeczno-kulturowych uczniów, rozwinięcie ich umiejętności językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim, a także poszerzenie wiedzy, zwłaszcza na temat krajów Europy oraz możliwości kształcenia w Unii Europejskiej. Inną ciekawą propozycję, dzięki której uczniowie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu języków obcych, stanowią wymiany międzynarodowe, np. ze Szkołą św. Józefa w hiszpańskiej Salamance czy ze szkołą IGS Osthofen w Niemczech. W szkole gościli wolontariusze AIESEC z różnych krajów świata, którzy swoją wiedzą dzielili się nie tylko na lekcjach, ale także podczas specjalnie organizowanych spotkań i wieczorów tematycznych. Wielu uczniów bierze udział zarówno w konkursach i olimpiadach językowych, jak i „okołojęzykowych”, takich jak np. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Hiszpańskojęzycznej, ogólnopolski konkurs na pracę pisemną „Giner de los Rios”, Wojewódzki Konkurs „Poliglota”, międzynarodowy konkurs tłumaczeniowy „Juvenes Translatores”, Dyktando hiszpańskie organizowane przez Politechnikę Śląską, liczne konkursy plastyczne o randze ogólnopolskiej. Ponadto klasy z językiem francuskim uczestniczą w dwóch projektach. Pierwszy z nich – filmowy – obejmuje przygotowania do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Francuskojęzycznych Filmów Krótkometrażowych w Zielonej Górze. Celem Frank filmu jest rozbudzanie wśród młodych Europejczyków pasji do sztuki filmowej oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu języka francuskiego. Drugi projekt – teatralny – obejmuje przygotowanie do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Francuskojęzycznych. Jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do praktykowania języka francuskiego poprzez żywą i jednoczącą sztukę teatru. Nauczyciele języków obcych podjęli również współpracę z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetem SWPS w Katowicach,  dzięki czemu uczniowie IV LO mogą uczestniczyć w wykładach i warsztatach. Ciekawą i skuteczną inicjatywą, której celem jest doskonalenie umiejętności językowych, są organizowane wycieczki zagraniczne, np. do Anglii, Szkocji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i na Maltę.

 

Szkolna Grupa Praw Człowieka

 

Inną inicjatywą podejmowaną przez uczniów naszej szkoły jest Szkolna Grupa Praw Człowieka. Jej członkowie biorą udział m.in. w maratonie pisania listów. Podczas tego wydarzenia mobilizuje się ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawiania się naruszeniom praw człowieka. Wszyscy uczestnicy tego programu mają więc możliwość walki z niesprawiedliwością i budowania bardziej sprawiedliwego świata. Członkowie Szkolnej Grupy Praw Człowieka biorą również udział w projekcie „Start the Change”, którego celem jest wyposażenie młodych ludzi w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka.

 

Edukacja humanistyczna

 

Osoby szczególnie zainteresowane szeroko pojętą edukacją polonistyczną mogą dodatkowo rozwijać swoją wiedzę i poszerzać horyzonty dzięki udziałowi w konkursach oraz programach edukacyjnych. Nasi uczniowie uczestniczą corocznie w wielu inicjatywach z tego zakresu. Jest nią m.in. Wszechstronny Konkurs Konesera Polszczyzny, organizowany pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego. Corocznie konkurs ten odbywa się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Umożliwia on zdolnym uczniom zaprezentowanie swej wiedzy poza macierzystą szkołą. Innym konkursem, w którym również brali udział uczniowie IV LO, jest Uniwersjada Polonistyczna organizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Konkurs ten ma formę turnieju wiedzy literackiej z elementami wiedzy o języku. Uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, pracują z tekstem literackim, naukowym oraz ikonicznym, a także biorą udział w quizie. Od wielu lat nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim  „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”.  Uczestnicy opisują w dowolnej formie literackiej dzieło sztuki znajdujące się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Uczniowie Sikoraka rozwijają również kreatywność, talent literacki i pracę zespołową, biorąc udział w konkursie Misja – książka. Jest to ogólnopolski turniej literacki, w którym kilkuosobowe zespoły uczniów współzawodniczą ze sobą w tworzeniu własnej książki - piszą opowiadania i projektują książkę od pierwszej do ostatniej strony w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero. Efektem pracy naszych uczniów jest m.in. książka „Naleśniki z formaliną. Abstrakcyjne i całkiem realne spojrzenie na cień księżyca”. Bardzo ciekawą propozycję dla uczniów stanowią warsztaty filmoznawcze „Pojedynki Filmowe”, organizowane przez Gabinet Filmowy w Łodzi. Składają się na nie wykłady i analizy filmoznawcze, warsztaty integracyjne, scenariopisarskie i realizatorskie, debaty, spotkania z twórcami oraz gry miejskie. Innym ogólnopolskim projektem, w którym biorą udział uczniowie naszej szkoły był organizowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie projekt „Zmierz się z kulturą”. Udział w programie obejmował bezpłatne wstępy na wszystkie wystawy stałe i czasowe prezentowane w Muzeum, a także konsultacje, wsparcie merytoryczne i dydaktyczne pracowników Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Ciekawym i atrakcyjnym sposobem rozwijania zainteresowań teatralnych i filmowych jest uczestnictwo w każdym semestrze w spektaklach teatralnych i seansach filmowych. W tym celu podjęliśmy współpracę z katowickim Teatrem Korez, Operą Śląską w Bytomiu oraz siecią Cinema City.

 

Osoby zainteresowane wiedzą z zakresu historii mogą ją pogłębiać nie tylko w ramach lekcji, ale również dzięki współpracy naszej szkoły z różnymi instytucjami. Corocznie uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie wiedzy o historii Bytomia. Ten międzypowiatowy konkurs promuje wiedzę o przeszłości naszego miasta w różnych okresach dziejów. Dzięki współpracy z Towarzystwem Kresów Południowo - Wschodnich uczniowie naszej szkoły biorą corocznie udział w kweście na odnowę cmentarzy oraz pomoc Polakom z ubogich rodzin na Kresach, a także w akcji „Podaruj znicz na Kresy”. Współpraca z Bytomską Gminą Żydowską dotyczy głównie poszerzania wiedzy o bytomskich Żydach, m.in. dzięki zwiedzaniu cmentarza żydowskiego. Swoją wiedzę historyczną uczniowie mogą sprawdzić m.in. na konkursach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Wyższą Szkołę Prawa i Administracji oraz Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Warto również zwrócić uwagę na to, że zarówno lekcje historii jak i WOS prowadzone są w naszej szkole we współpracy z Sejmikiem Województwa Śląskiego, Sądem Rejonowym w Bytomiu czy Muzeum Górnośląskim, co skutkuje udziałem w wycieczkach przedmiotowych, prelekcjach, udziałem w wystawach. Osobom pragnącym systematycznie i skutecznie poszerzać wiedzę z geografii warto zwrócić uwagę, że zajęcia z tego przedmiotu prowadzone są przez nauczyciela, który jest m.in. współpracownikiem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i wydawnictw Nowa Era oraz WSiP; jest autorem zadań maturalnych i opracowuje własne materiały dydaktyczne. Uczniowie naszej szkoły co roku osiągają z geografii zdecydowanie wyższe wyniki maturalne niż średnia krajowa, liczona dla wszystkich typów szkół oraz liceów ogólnokształcących. Uczniowie pogłębiają również swoją wiedzę, biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geo-Planeta.

 

Przedmioty ścisłe

 

Uczniowie IV LO szczególnie uzdolnieni matematycznie mają możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych stale przez naszych nauczycieli. Podczas dodatkowych, często indywidualnych zajęć, można nie tylko lepiej przygotować się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, lecz także analizować zadania z konkursów i olimpiad matematycznych. W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów mających trudności z opanowaniem wiedzy z tego przedmiotu. Najlepsi matematycy z IV LO stale startują z sukcesami w licznych konkursach. Jest nim np. "Kangur Matematyczny" - międzynarodowy konkurs, mający charakter jednorazowego testu, składającego się z 30 pytań o różnym stopniu trudności. Na poziomie miasta zdolni matematycy biorą udział w corocznym konkursie "Wszystko jest liczbą", który wymaga nie tylko sprawności rachunkowych, ale również wiedzy z takich przedmiotów jak chemia, fizyka czy biologia. Inne konkursy, w których biorą udział nasi uczniowie, to "Rozkosze łamania głowy" i "Nudna matematyka", organizowane przez Pałac Młodzieży w Katowicach. Dzięki udziałowi w tych rywalizacjach uczniowie nie tylko rozwijają swoje zainteresowania matematyczne, ale również umiejętności logicznego myślenia, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą sprawność w przeprowadzaniu analizy zadań oraz szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań. Dobrze współpracujące klasy biorą udział w międzynarodowym konkursie "Matematyka bez granic", organizowanym przez Radę Europy, który pozwala rozwijać zarówno umiejętności matematyczne, współpracę w większym zespole, jak i zdolności językowe.

 

Liczne atrakcyjne formy nauczania czekają w naszej szkole tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę z fizyki i astronomii. Jest to możliwe dzięki systematycznej współpracy z Instytutami Fizyki Politechniki Śląskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego. Nasi uczniowie bardzo często biorą udział w różnego typu warsztatach i wykładach, organizowanych na wyżej wymienionych uczelniach oraz festiwalach wiedzy i dniach otwartych, podczas których jest możliwość uczestnictwa w nietypowych a zarazem ciekawych eksperymentach z zakresu fizyki. Corocznie zainteresowani uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym "Eureka", organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie".

 

Równie ciekawe i przynoszące uczniom satysfakcję są zajęcia z chemii. Część z nich prowadzona jest w formie zajęć doświadczalnych, co wiąże się z samodzielnym wykonywaniem doświadczeń chemicznych przez uczniów. Zainteresowani przedmiotem uczniowie biorą udział w kółku chemicznym oraz przygotowują się, w ramach dodatkowych zajęć, do udziału w konkursach regionalnych, organizowanych przez Pałac Młodzieży w Katowicach i ogólnopolskich, które przeprowadzane są przez Politechnikę Śląską i Uniwersytet Śląski. Zajęcia z chemii na poziomie rozszerzonym prowadzone są w małych grupach i w sposób szczególny uwzględniają przygotowanie do rozwiązywania zadań typu maturalnego.

 

Zajęcia z biologii prowadzą doświadczeni nauczyciele, którzy podejmują liczne inicjatywy na terenie szkoły. Współorganizują  konferencje i udzielają się w programach promujących dawstwo narządów przy współpracy z Fundacją Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa  Religi w Zabrzu, organizują warsztaty i konferencje dla nauczycieli w RODN WOM w Katowicach. W ich pedagogiczno - naukowym dorobku znajdują się liczne publikacje, m.in. na łamach Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego "Refleksje", Kwartalnika RODN WOM w Katowicach czy Zielonej Ligi. Nauczyciele biologii systematycznie współpracują z licznymi instytucjami, takimi jak Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu, Wojewódzka i Miejska Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Miejski Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Artyści w szkole