UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Historia

1. Historia przedwojenna.

Przedwojenna historia szkoy siga drugiej poowy XIX wieku, kiedy to w odpowiedzi na coraz wiksz potrzeb utworzenia w miecie szkoy realnej (szkoy typu wyszego; dzi redniego) otwarte zostay w 1895 roku w salach lekcyjnych bytomskiej remizy stray poarnej dwie pierwsze, najnisze klasy niemieckiego gimnazjum, tzw. Sexten.

Szkoa ta w pierwszym roku swojej dziaalnoci liczya stu uczniw. W roku nastpnym, a wic w 1896 szkoa najprawdopodobniej przeniosa si do starego budynku szkoy ydowskiej przy ulicy Langestrae, rg ulicy Goystrae - ten zniszczony podczas wojny budynek sta w miejscu dzisiejszego targowiska na rogu ulic Jzefczaka i Rostka.

W pierwszych latach swojego istnienia pena nazwa szkoy brzmiaa Stdtische katholische Realschule – Miejska Katolicka Szkoa Realna, ktra oficjalnie zostaa otwarta 1 maja 1897 roku. Po ukoczeniu tej szkoy ucze posiada wyksztacenie rednie, jednake bez matury i prawa do wyszych studiw.

8 maja roku 1903 szkoa znalaza swoj siedzib w nowym, zbudowanym w stylu secesyjnym budynku przy Kaiserstrae 3, obecnie plac Sikorskiego1. Gmach szkoy powsta w latach 1901-1902, o czym wiadczy napis, ktry zosta umieszczony na budynku szkoy od strony ulicy Katowickiej Erbaut 1901 – Wybudowano 1901. Autorem projektu by miejski architekt Karl Brugger, prace budowlane wykona mistrz murarski J. Wygasch. Dzisiejszy wygld budynku naszej szkoy niewiele rni si od pierwotnego, jedynie kolor dachwki, ktra w oryginale bya koloru szarosrebrnego jest odmienny. Od strony placu szkolnego pod kopu mona zobaczy haso: „Tu dy modzie do pilnoci i cnoty”, ktre powstao ze szkliwionych cegie.

Z biegiem lat szkoa rozwijaa si. W ksice adresowej miasta Bytom z roku 1906/07 szkoa figuruje ju pod nazw Stdtische katholische Realschule in Entwicklung zur Oberrealschule – Miejska Katolicka Szkoa Realna w przeksztaceniu (dokadnie w ewolucji) w Szko Realn Stopnia Licealnego. Wyej wymienione rdo podaje, e na Wielkanoc 1905r. otwarto w tej placwce klas poziomowo najwysz tzw. Oberprima. Od tego momentu szkoa zmienia swj charakter ze szkoy w dzisiejszym pojciu gimnazjalnej na licealn. To niewtpliwie podnioso rang placwki. Placwka ta posiada ju wtedy wasn bibliotek dla uczniw i nauczycieli oraz wasn hal sportow. W latach dziesitych i dwudziestych ubiegego stulecia szkoa nosia ju nazw Stdtische Oberrealschule – Miejska Szkoa Realna Stopnia Licealnego, a wic otwiera tu swe podwoje liceum w dzisiejszym rozumieniu tego sowa, co oznacza, e abiturienci uzyskuj matur oraz prawo do podjcia studiw wyszych. Dokadna data, w ktrej dokonao si to przeksztacenie jest niestety nieznana.

W swoim sprawozdaniu za rok szkolny 1929/1930 dyrektor szkoy dr Joseph Wolko, pisze w nagwku Stdtische katholische Oberrealschule (mathematisch- naturwissenschaftliches Gymnasium) - Miejska Katolicka Szkoa Realna Stopnia Licealnego (matematyczno - przyrodnicze Gimnazjum). Mona wnioskowa, i szkoa miaa wtedy do zaoferowania tylko jeden fakultet. Dr in. Ernst Skutta, absolwent ktry uczszcza do tego gimnazjum od Wielkanocy 1932 r. do padziernika 1939r., wspomina w swoim licie, e mona byo wybra w tym czasie jeden z dwch fakultetw : matematyczno- przyrodniczy i jzykowy. Naley wic przypuszcza, i w okresie 1931/1932 poszerzono nauczanie o drugi – filologiczny fakultet.

W latach trzydziestych, po dojciu do wadzy nazistw, przypuszczalnie okoo roku 1935, kiedy Hitler umacnia swoj pozycj w III Rzeszy szkoa przyjmuje now nazw, funkcjonujc a do roku 1945: Adolf - Hitler – Schule stdt. Oberschule fr Jungen in Beuthen.

Podzia placwki na poziomy


Przedwojenny system niemieckiego szkolnictwa wyszego (trzeba wspomnie, e szkoa realna na podbudowie szkoy podstawowej tzw. Volksschule okrelana bya mianem wyszej) podzielony by na trzy poziomy tzw. poziom niszy (Unterstufe), redni (Mittelstufe) oraz wyszy (Oberstufe), ten ostatni umoliwia zdobycie matury. Wszystkie trzy poziomy podzielone byy na klasy. Klasy poziomowo najnisze tzw. Sexten to kl. VI, V i IV. Poziom redni ( Tertia + Untersekunda) to klasy trzecia nisza i wysza oraz druga nisza. Poziom najwyszy (Obersekunda + Prima) obejmowa klasy drug wysz oraz pierwsz nisz i wysz.

Podzia pokazuje ponisza tabelka.

Unterstufe

Klasy poziomowo najnisze

Mittelstufe

Poziom redni

Oberstufe

Klasy poziomowo najwysze

Sexten

Tertia + Untersekunda

Obersekunda + Prima

VI.

V.

IV.

U.III.

O.III.

U.II.

O.II.

U.I.

O.I.

Sexta

Quinta

Quarta

Untertertia

Obertertia

Untersekunda

Obersekuna

Unterprima

Oberprima


Przecitny wiek uczniw z dn. 1 lutego 1930

11,9

12,1-12,7

13,5-13,9

14,9-15

15,9-16

16,5-16,8

17,9-18,1

18,8-19,4

20,1-20,2O opatach za szko i znikach
Przedwojenna szkoa typu wyszego bya szko patn. Nasza naleaa niewtpliwie do droszych, o czym wiadczy wysoko czesnego, przedstawionego niej. W latach 1924 – 1925 czesne patne w ratach miesicznych wynosio dla miejscowych 120 RM, dla zamiejscowych 150 RM, dla obcokrajowcw 240 RM, od roku 1926 odpowiednio 200 RM, 250 RM i 400 RM. (Reichsmark-niemiecka marka).

Uczniowie tej placwki mieli prawo do zniek. Znika socjalna lub dla rodzestwa, przyznawana tylko na pisemny wniosek ucznia, wynosia dla drugiego dziecka 25%, dla trzeciego dziecka 50% , a czwarte i nastpne dzieci uczyy si ju za darmo, niezalenie od poziomu, na ktrym dzieci si uczyy.

Przy dochodzie miesicznym wyszym ni 1050 RM zgodnie z regulaminem znika dla rodzestwa nie bya przyznawana.

Do zniki czesnego lub cakowitego zwolnienia z opat upowaniay rwnie dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie. Jeli te ulegy pogorszeniu, obnika czesnego lub zwolnienie z niego przestaway obowizywa.

Dyrektorzy
Dyrektorami szkoy byli:
  • dr Herman Flaschel, ktry funkcj t sprawowa od roku 1897 do 1923,
  • dr Joseph Wolko najprawdopodobniej obj funkcj w roku 1923 i sprawowa j do roku 1934,
  • Paul Kronenberg by trzecim, ostatnim niemieckim dyrektorem placwki, ktry kierowa szko do roku 1945.
Z dniem 1kwietnia 1934r. dyrektor szkoy dr J. Wolko zosta na wasn prob przeniesiony do pastwowego gimnazium do Neustadt. Jego stanowisko obj Paul Kronenberg, ktry po procznej, komisarycznej dziaalnoci zosta zatwierdzony na stanowisko dyrektora.

Ok. roku 1940 dyrektor Kronenberg, o czym dowiadujemy si z rozmowy z jednym z absolwentw zostaje powoany do suby wojskowej , w tym to czasie zastpuje go nauczyciel nauk przyrodniczych dr Friedrich Loenhoff (Lwowsky).

To jego nazwisko figuruje na wiadectwie wieczcym nauk dr. in. Ernsta Skutty. Warto w tym miejscu wspomnie, i w czasie wojny wstrzymano wydawanie wiadectw maturalnych sensu stricte. wiadectwo p. dr. in. Skutty nazwane zostao Abgangszeugniss – dosownie : „wiadectwo odejcia” , naley domniemywa, e chodzi o odejcie do wojska.

Aula i sale zaj
Wanym elementem ycia szkolnego bya religia. W mieszczcej si na drugim pitrze auli w kady czwartek odbywaa si msza wita dla uczniw wyznania katolickiego, a w kad rod msza dla uczniw wyznania ewangelickiego. W niedziele i wita w auli szkoy odbyway si regularnie msze wite. Rok szkolny rozpoczyna si rwnie zazwyczaj katolick i ewangelick msz wit. Znajdujca si w auli scena suya wwczas jako nisza otarzowa w czasie naboestwa dla uczniw, obok miecia si zakrystia. Jeden z wczesnych absolwentw wspomina w licie, e podczas jednej z niedzielnych mszy wanie tu przystpi do pierwszej komunii witej. Na lewo od auli miecia si sala rysunkw (obecna wietlica), a na prawo sala robt rcznych. Pracownia biologiczna miecia si, tak jak dzi, od strony opery.

Organizacja pracy szkoy / Terminy ferii z roku szkolnego 1930/31
Rok szkolny zaczyna si w okresie wit wielkanocnych.

9 – 24 kwiecie ferie witeczne (Wielkanoc)
6 – 17 czerwiec ferie witeczne (Zielone witki)
3 lipiec- 7 sierpie ferie letnie
26 wrzesie – 9 padziernik ferie jesienne
23 grudzie – 8 stycze ferie witeczne (Boe Narodzenie)
31 marzec – 15 kwiecie ferie witeczne (Wielkanoc)

Przedmioty

Podstawowymi przedmiotami szkolnymi byy: niemiecki, francuski, angielski, historia, geografia, matematyka i rachunki, nauki przyrodnicze, rysunek, muzyka, wiczenia gimnastyczne, acina (fakultatywnie). W szkole nauczano trzech religii: katolickiej, ewangelickiej i ydowskiej. St±d wrd kadry pedagogicznej obecno dwch rabinw.

Podzia godzin w poszczeglnych przedmiotach w zalenoci od poziomu

Unterstufe

Klasy poziomowo najnisze

Mittelstufe

Poziom redni

Oberstufe

Klasy poziomowo najwysze

Sexten

Tertia + Untersekunda

Obersekunda + Prima

VI.

V.

IV.

U.III.

O.III.

U.II.

O.II.

U.I.

O.I.

Sexta

Quinta

Quarta

Untertertia

Obertertia

Untersekunda

Obersekuna

Unterprima

Oberprima


Przecitny wiek uczniw z dn. 1 lutego 1930

11,9

12,1-12,7

13,5-13,9

14,9-15

15,9-16

16,5-16,8

17,9-18,1

18,8-19,4

20,1-20,2O uczniach

Dostpny w bytomskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej podrcznik statystyczny miasta Bytom z roku 1927 ("Statistisches Handbuch der Stadt Beuthen O/S 1927") zawiera nastpujce dane o zmieniajcej si liczbie nauczycieli, klas i uczniw w latach 1923 - 28:


Rok szkolny


Ilo klas


Liczba

nauczycieli przedmiotw naukowych


Liczba

nauczycieli przedmiotw technicznych


Liczba uczniw


Liczba chopcw


Liczba dziewczt

Liczba uczniw w klasach wyszego poziomu Oberstufe

1923/24

15

21

5

600

585

15

80

1924/25

18

22

4

647

642

5

127

1925/26

18

22

5

649

644

5

129

1926/27

18

21

5

602

600

2

130

1927/28

18

21

5

571

570

1

166Wg sprawozdania dyrektora Wolko za rok szkolny 1929/1930 og uczniw siga liczby 514. Jest to stan z dnia 1 lutego 1930r. Dyrektor bardzo dokadnie precyzuje przynaleno pastwow, wyznaniow, a take zamieszkanie uczniw. I tak:
  • 447 uczniw to Prusacy,
  • 5 uczniw to obcokrajowcy,
  • 62 osoby to wschodni Grnolzacy,
  • 367 uczniw to bytomianie, 147 to osoby zamiejscowe.
Moemy dowiedzie si nawet ilu uczniw zamiejscowych mieszkao na stancji (22 osoby), a ilu dojedao do szkoy (125). Jeli chodzi o religi bd wyznanie wikszo uczniw to katolicy- 360 osb, 126 osb byo wyznania ewangelickiego, 27 ydw oraz jedna osoba nie naleca do adnego wyznania.

W latach nastpnych liczba uczniw stopniowo maleje, co zwizane jest z powstawaniem w Bytomiu podobnych palcwek owiatowych.

Wg dostpnych rde ("Deutsches Schicksal der Stadt Beuthen in Oberschlesien", Franz Stoddka) Stdtische Oberrealschule liczya w roku 1935 10 klas, 16 nauczycieli, 235 uczniw z tego 61 w klasach wyszego stopnia (Oberstufe), 26 pierwszego stopnia (Sexta). W roku 1937 Adolf- Hitler- Schule , przy Kaiserstrae 5 liczya 255 uczniw (wg. Adressbuch Beuthen O/S, 1937). Inne rdo podaje, i w roku 1941 w 11 klasach uczyo si 328 chopcw.

Wiosn 1930r. 48 uczniw najwyszej klasy gimnazjalnej otrzymao wiadectwo dojrzaoci. Wybrali oni nastpujce zawody:

Wybrany zawd/

Wybrane kierunki ksztacenia

Liczba uczniw

Wybrany zawd/

Wybrane kierunki ksztacenia

Liczba uczniw

Nauczyciel szkoy podstawowej

3

Sekretarz poselski

1

Chemik/ Chemia

4

Inynier grniczy

1

Filolog/ Filologia

4

Urzdnik

2

Inynier

2

Budownictwo

1

Kolej pastwowa

3

Rolnik/ Rolnictwo

2

Medycyna

4

Dyplomowany kupiec/

handlowiec

1

Kupiec/ Handlowiec

2

Aptekarz/ Farmacja

2

Nauczyciel wychowania

fizycznego

2

Elektrotechnik/

Elektrotechnika

2

Dyplomowany nauczyciel

przedmiotw handlowych

1

Pilot samolotw pasaerskich

1

Redaktor/ Dziennikarstwo

1

Prawoznawstwo

2

Teolog/ Teologia

2

Rzemioso artystyczne

1

Siy zbrojne/ Wojsko

1

Geometra grniczy

1

Architekt/ Architektura

2Ciekawostki z ycia szkoy lat 30-tych
Jeli ucze zachoruje, wychowawca klasy musi najpniej na drugi dzie zosta ustnie lub pisemnie poinformowany o tym fakcie. Po przebytej chorobie ucze musi przedoy usprawiedliwienie podpisane przez opiekuna prawnego, z ktrego wynika rodzaj choroby i czas jej trwania.

W razie nieobecnoci ucznia w szkole w przypadkach nie zwizanych z chorob, ucze musi odpowiednio wczenie poprosi o urlop, w przypadku jednodniowej nieobecnoci u wychowawcy, w przypadku duszej nieobecnoci u dyrektora.

Zwolnienia z zaj - w okresie bezporednio przed i po feriach - s moliwe tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego.

Celem oszczdzania garniturkw szkolnych kady ucze zobowizany jest do zakupu jednolitego stroju na zajcia wychowania fizycznego.

Na konferencji ustalono czas przebywania uczniw szkoy poza domem, latem na godzin 21.00, a zim na godzin 20.00. Po tym czasie adnemu uczniowi nie wolno bez uzasadnionego powodu przebywa na ulicy.

Uczniowie szkoy uczestniczcy w zajciach pozaszkolnych z zaangaowaniem majcym wpyw na negatywne wyniki w nauce, powinni w miar moliwoci ograniczy udzia w tego typu zajciach.

Uczniowie rezygnujcy z nauki w szkole, informuj w formie pisemnej lub ustnej o tym fakcie dyrektora szkoy. Skrelenie z listy uczniw i wydanie zawiadczenia potwierdzajcego opuszczenie szkoy, nastpuje dopiero wtedy, gdy ucze uici czesne i odda wypoyczone ksiki.

Aeby zorganizowa jak najbardziej oywion wspprac midzy szko a domem, kady nauczyciel placwki zobowizany jest do odbycia cotygodniowych konsultacji. Dzie i godzina wywieszone s na tablicy ogosze. Rodzicom, ktrzy zamierzaj przyj do wychowawcy, aby dowiedzie si o postpach swojego dziecka zaleca si wczeniejsze zgoszenie tej wizyty, tak aby wychowawca mg zebra u poszczeglnych nauczycieli wszystkie dokumenty, niezbdne do udzielenia wyczerpujcych informacji o uczniu. Przed Wielkanoc, czyli bezporednio przed zakoczeniem roku szkolnego wszelkie wizyty rodzicw s cakowicie bezcelowe , poniewa na 6 tygodni przed zakoczeniem roku szkolnego nie bd udzielane adne informacje o postpach ucznia i jego promowaniu do nastpnej klasy. Zaleca si, aby rodzice nie przesuwali terminu spotkania z nauczycielami.

Konsultacje dyrektora odbywaj si podczas roku szkolnego w dni robocze midzy godzin 11.45, a 12.30. W przypadku nieobecnoci dyrektora konsultacje prowadzi jego zastpca lub ktry z nauczycieli liceum.

Na zajciach jzykowych, lekcjach matematyki i rachunkw pisane bd co 4 – 6 tygodni prace klasowe. Poprawione zeszyty z pracami uczniowie bd mogli na 1 – 2 dni zabra ze sob do domu, tak, aby rodzice mogli si zorientowa w pisemnych postpach swoich dzieci. Na wito Archanioa Michaa (29.09.) i w grudniu na kartkach z ocenami zwraca si rodzicom uwag na wyniki w nauce z poszczeglnych przedmiotw. Zaleca si, eby rodzice zwrcili si z prob o wszelkie informacje do wychowawcy.

Posiadanie i przynoszenie ze sob do szkoy broni palnej i amunicji jest surowo zabronione. Postpowanie sprzeczne z zakazem bdzie karane co najmniej grob usunicia ze szkoy, a w przypadku ponownej niesubordynacji bezwzgldnie usuniciem ze szkoy.

4 sierpnia 1929r. uczczono akademi powrt sterowca „Graf Zeppelin”. 17 padziernika sterowiec pojawi si nad Bytomiem i z tej pamitnej okazji zajcia zostay odwoane, uczniowie zostali poprowadzeni na uroczysto powitaln, ktra odbya si na stadionie w Zabrzu.


2. Historia powojennaW marcu 1945 roku Kuratorium Okrgu Szkolnego lskiego podjo decyzj o powoaniu trzech zakadw rednich w Bytomiu.

Jednym z tych zakadw byo II Pastwowe Gimnazjum i Liceum Mskie, ktre ulokowao si na Placu Czerwonym 1, w budynku byej Oberrealschule. W latach 1901 - 1945 miecio si tutaj gimnazjum niemieckie skupiajce rwnie modzie polsk. Szkoa ta funkcjonowaa do pocztkw stycznia 1945 roku i przestaa istnie z chwil wkroczenia wojsk radzieckich.

Obecnie szkoa nosi nazw IV Liceum Oglnoksztaccego im. B. Chrobrego w Bytomiu przy placu Sikorskiego 1.

Gmach, w ktrym w 1945 roku ulokowao si II Gimnazjum nie nadawa si do uytku. Mwi o tym sowa mgr Wadysawa Nitki - kronika szkoy: Poowa dachu bya zniszczona przez dziaania wojenne. W oknach nie byo ani jednej szyby. W czasie deszczu woda cieka na gowy uczniw, a za silniejszym podmuchem wiatru przez okna a na rodek klasy dolatyway krople wody. Wiatr smtnie jcza po klasach i korytarzach.

Dyrektorem szkoy zosta Tadeusz Wilk, ktry w pierwszych dniach by zarwno jej kierownikiem, administratorem a take nauczycielem. Dopiero pod koniec kwietnia 1945 roku skompletowa grono nauczycielskie liczce 5 osb.

Modzie, przybywajca do szkoy, sprawiaa wiele kopotw nie znaa bowiem jzyka polskiego i nie ufaa polskiej wadzy zwaszcza, e rozpowszechniano plotki o tymczasowej przynalenoci Bytomia do Polski. Kopotom wychowawczym towarzyszyy bieda, gd uczniw i ich rodzin. Dyrektor T. Wilk stara si temu zaradzi dostarczajc ywno najbardziej potrzebujcym. Brakowao rwnie ksiek, podrcznikw szkolnych i pomocy naukowych. Pomimo tych problemw w lipcu 1945 roku na 253 zapisanych uczniw sklasyfikowano 167, w tym:
  • 45 - promowano do nastpnej klasy
  • 39 - wyznaczono poprawk z jzyka polskiego po wakacjach
  • 80 - promowano do tej samej klasy
  • 3 - cofnito o rok.
W roku szkolnym 1945/46 dziki staraniom dyrektora T. Wilka, ktry w rny sposb zdobywa fundusze, wyremontowano dach, oszklono okna, naprawiono centralne ogrzewanie i poniszczony sprzt. Ogem na remont przeznaczono kwot 320.839,20,- zotych, w tym 25.000,-zotych z funduszy Kuratorium Okrgu Szkolnego lskiego.

Zwikszya si liczba uczniw, ktrych byo 597. Napywali oni ze wszystkich stron Polski, a przede wszystkim z terenw pooonych w ZSRR. W poniszej tabeli zestawione s dane liczbowe i procentowe obrazujce regionalne pochodzenie uczniw II Gimnazjum w roku szkolnym 1945/46.
Uczniowie II Gimnazjum w roku szkolnym 1945/46 Ilo %
Ogem uczniw uczszczajcych do szkoy w roku szkolnym 1945/46 597 100
W tym: uczniw z terenw ZSRR 268 44,9
uczniw autochtonw 173 29,0
uczniw z innych stron Polski 153 25,6
pozostaych uczniw (Francja, Rumunia) 3 0,5
Garnicie si do II Gimnazjum w Bytomiu uczniw wywodzcych si z ludnoci napywowej nie znalazo wikszego zrozumienia u rodzin miejscowego pochodzenia. Modzie miejscowa opornie zgaszaa si do teje szkoy, wicej natomiast do szk zawodowych.

Wraz ze wzrostem liczby uczniw wzrastao rwnie grono nauczycielskie. W dniu 30.06.1946 roku liczyo ono 20 osb. Pensje w wysokoci 800 zotych miesicznie wypacano ze skadek uczniowskich Koa Rodzicielskiego. Nie wystarczay one nawet na bardzo skromne utrzymanie nauczycieli.

Oprcz opieki roztoczonej nad gronem profesorskim Koo Rodzicielskie udzielao rwnie pomocy uczniom w postaci doywiania, zapomg i stypendiw. Jego fundusze zasilane byy nieraz przez zakady pracy takie jak Kopalnia "Bobrek", Bytomskie Przedsibiorstwo Budowy Piecw Przemysowych, czy te Bytomskie Zakady Przemysu Wglowego.

W roku szkolnym 1945/46 rozpoczy dziaalno rne organizacje. Obok Samorzdu Uczniowskiego istniay: Koo Literacko - Artystyczne, Koo Modziey Polskiego Czerwonego Krzya, Spdzielnia Uczniowska "Przyszo", Harcerstwo, Koo Sportowe, Koo Przyjaci Polskiego onierza, Liga Morska.

ycie modziey uatrakcyjniano organizujc wycieczki w Tatry, do Gdyni, a take kolonie w Guchoazach dla 200 uczniw.

W czerwcu 1946 roku kosztem rnych dochodw zosta ufundowany Sztandar szkoy. Na stronie tytuowej Sztandaru znajduje si biay orze bez korony na czerwonym tle. Poniej ora widnieje napis II Pastwowe Gimnazjum i Liceum Mskie w Bytomiu, 1946 rok. Na odwrotnej stronie Sztandaru na kremowym tle wyhaftowano wizerunek Matki Boskiej Czstochowskiej z Dziecitkiem wraz z napisem BG i OJCZYZNA. Sztandar ten zosta ukryty w archiwum szkolnym pod koniec lat 50 - tych, gdzie przelea do 1989 roku. W roku szkolnym 1989/90 wraz z nowym Sztandarem ufundowanym w 1967 roku uwietni inauguracj nowego roku szkolnego.

W roku szkolnym 1946/47 nastpia pewna normalizacja ycia szkoy. Odremontowano i wyposaono pracowni biologiczn i sal gimnastyczn, pomalowano sale lekcyjne, zaoono bibliotek szkoln, do ktrej zakupiono ksiki na czn kwot 45.000,- zotych.

Zgodnie z reform szkoln w roku tym nie utworzono pierwszych klas gimnazjalnych, lecz trzy oddziay wyrwnawcze odpowiadajce 7 klasie szkoy powszechnej, do ktrych zakwalifikowano uczniw dawnej klasy przygotowawczej i klas zerowych.

Rok 1948/49 rozpocz si od zmiany dyrektora, na polecenie Kuratorium zosta nim Zbigniew Duszyk. Nastpia charakterystyczna dla tych czasw ideologizacja ycia wyraajca si w duej iloci odczytw i referatw o treci ideologicznej, uroczystych akademiach z okazji Miesica Pogbiania Przyjani Polsko - Radzieckiej, 30 - lecia Komsomou, Zjednoczenia Partii. Z okazji 3 - lecia szkoy zasadzono przed budynkiem lip.

Rok 1949/50 przynis kolejne zmiany. Szkoa zostaa przemianowana na II Oglnoksztacc Szko Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaci Dzieci.

Wraz ze zmian charakteru szkoy nastpiy powane zmiany w doborze kadry i modziey. Dyrektorem zosta Wadysaw Nitka - polonista i wytrawny pedagog. Dziki powanym subwencjom Kuratorium zakupiono nowe urzdzenia do klas, skompletowano pomoce naukowe w pracowniach. Naczelnym zaoeniem dydaktyczno - wychowawczym byo nadanie wieckiego charakteru szkole przez wpajanie modziey wiatopogldu naukowego w oparciu o materialistyczne podstawy.

Rok 1950/51 przynis kolejn zmian na stanowisku dyrektora, zosta nim Micha Gonciarz, ktry postawi sobie za cel stworzy ze szkoy placwk przodujc zarwno w wynikach nauczania jak i zawartoci programu. W miejsce religii wprowadzono lekcje wychowawcze, na ktrych wychowawcy wizali treci wiatopogldowe z pewnymi formami upolityczniania. Zapisy w Kronice dotyczce tych lat obfituj w tematy referatw i wykazy uroczystoci z okazji rnych pastwowych wit.

W roku 1958 w zwizku z likwidacj szk TPD nastpia wana zmiana. Szkoa otrzymaa imi Bolesawa Chrobrego. Pomimo trudnej sytuacji politycznej grono pedagogiczne powikszyo si, wzrosa te liczba uczniw. Odtd systematycznie podnosi si presti szkoy, ktra zwana bya "Bytomsk kuni kadr" (okrelenie za "Trybun Robotnicz" z dnia 28.01.1966 r.).

Szko t opuszczay kolejne roczniki absolwentw, pniejszych lekarzy, inynierw, pracownikw naukowych i administracyjnych, a take dziaaczy spoecznych i politycznych zatrudnionych nie tylko w Bytomiu, ale i na terenie caego lska.

W roku 1966 nazwa szkoy zostaa zmieniona na IV Liceum Oglnoksztacce im. Bolesawa Chrobrego. Majtek zosta podzielony midzy IV LO i Szko Podstawow Nr 47. W zwizku ze zmian nazwy podjto inicjatyw ufundowania szkole Sztandaru. Fundatorem by zakad opiekuczy - Kopalnia Wgla Kamiennego "Bobrek". Zosta on uroczycie wrczony szkole 1 marca 1967 roku w 22 rocznic jej otwarcia.

Na odwrotnej stronie Sztandaru, na tle ora bez korony, wyhaftowano herb miasta Bytomia, pod nim widnieje napis 1000 Lat Pastwa Polskiego.

W roku 1968 dyrektorem szkoy zosta Karol Szalbot. Pod jego kierownictwem rodowisko modziey szkolnej byo bardzo aktywne. Sportowcy skupieni w klubie "Sztubak" pod opiek A. Witkowskiego odnosili liczne sukcesy. Prnie pracowao koo dramatyczne i szczep druyn harcerskich im. Batalionw Zoki i Parasola.

W roku 1972 odesza ostatecznie z budynku Szkoa Podstawowa Nr 47. W Liceum przybyo klas i nowych uczniw, powikszyo si te grono pedagogiczne.

W roku 1973/74 szkoa aktywnie wczya si w obchody roku kopernikowskiego organizujc sesj popularno - naukow powicon historii ycia i dzieom Mikoaja Kopernika. Dyrekcja szkoy rozpocza starania o unowoczenienie pracowni i klasopracowni wyposaajc je w "modne" na owe czasy pulpity sterownicze.

Rok szkolny 1974/75 przynis nowe zmiany kadrowe. Dyrektorem szkoy zosta Bernard Kocur - wykadowca jzyka angielskiego. W roku tym z okazji 30 rocznicy zakoczenia II Wojny wiatowej odsonito tablic pamitkow wmurowan w gmach szkoy.

Trwaa ciga modernizacja szkoy, do sal lekcyjnych zakupiono nowe meble, oddano do uytku uczniw wietlic szkoln.

Przeom 1979/80 przynis zmiany w organizacji szkoy. Powsta Zesp Szk Oglnoksztaccych im. Bolesawa Chrobrego z wydziaem zaocznym. Odtd w skad Zespou Szk wchodziy nastpujce placwki:
  • IV Liceum Oglnoksztacce z dyr. B. Kocurem
  • Liceum dla Pracujcych z dyr. J. Szczyr
  • Liceum Ekonomiczne z dyr. H. Gawroniem.
Byy to lata wybitnych osigni dydaktycznych. Uczniowie odnosili liczne sukcesy na szczeblu centralnym w olimpiadach przedmiotowych, zwaszcza w zakresie j. angielskiego, francuskiego i rosyjskiego. Wydawano gazetk szkoln pt. "A jednak si krci" zawierajc kronik wydarze, kcik poetycki i satyryczny.

W 1984 roku, po odejciu dyrektora B. Kocura na emerytur, nowym dyrektorem zosta Jan Szczyra. Pod jego kierownictwem szkoa nadal kontynuowaa wczeniejsz dobr tradycj. Znaczcy procent absolwentw z powodzeniem zdawa na studia. Wymyto ciany zewntrzne budynku, odsaniajc pikn, barwn elewacj. Przeprowadzono rwnie kapitalny remont.

W dniu 11 listopada 1988 roku po raz pierwszy w historii szkoy obchodzono uroczycie wito Niepodlegoci.

W roku szkolnym 1990/91, w zwizku ze zmianami politycznymi, gospodarczymi i spoecznymi w kraju, nastpio wiele zmian w owiacie. Do szk powrcia nauka religii. Wprowadzono szeciostopniow skal ocen i nowy regulamin klasyfikowania. W wyniku podpisania traktatw midzy Rzeczypospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec rozpoczto w szkoach nauk jzyka niemieckiego. Opracowano nowy program nauczania historii, a do jzyka polskiego wprowadzono nowe nazwiska i lektury.

W styczniu 1990 roku szkoa bya gospodarzem konferencji dyrektorw placwek owiatowo - wychowawczych. Dyrektor szkoy J. Szczyra wygosi referat na temat "Metody i formy pracy zespou kierowniczego oraz rady pedagogicznej w inspirowaniu pracy samorzdowej i spoecznej modziey, a take w rozwijaniu autentycznej demokratyzacji ycia szkolnego". Odbyy si rwnie zajcia w zespoach seminaryjnych, prowadzone przez nauczycieli szkoy. Referat i poziom hospitowanych zaj oraz strona organizacyjna konferencji zostay ocenione bardzo wysoko.

W roku szkolnym 1991/92 dyrektorem szkoy, w wyniku konkursu, zostaa Danuta Rojek. Zaoya ona Fundacj Na Rzecz Rozwoju Liceum Oglnoksztaccego im. B.Chrobrego (akt notarialny z 21.10.1991r). Fundacja miaa na celu:
  • finansowanie ochrony budynkw szkoy stanowicych obiekty zabytkowe oraz wspieranie wszelkich inwestycji tej placwki
  • uruchaminie remontw i adaptacji sal i pomieszcze szkoy celem przustosowania jej do wymogw nowoczesnej placwki owiatowej
  • organizowanie pomocy finansowej dla pedagogw prowadzcych dodatkowe zajcia na rzecz spoecznoci uczniowskiej
  • promowanie szczeglnie uzdolnionych uczniw wybijajcych si w trakcie pocesu dydaktycznego i propagujcych na zewnatrz swoj postaw wobec szkoy
  • nagradzanie przodujcych nauczycieli w ksztatowaniu waciwego procesu dydaktycznego
  • wyposaenie pracowni przedmiotowych szkoy w wymagane pomoce dydaktyczne i naukowe.
Problemem szkoy w tych latach bya konieczno przeprowadzenia kapitalnego remontu liczcego prawie 100 lat budynku i sali gimnastycznej. Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego (U. Hermanson, A. Machciskiego, A. witka), Fundacji i Komitetu Rodzicielskiego zdobyto fundusze na remont sali gimnastycznej i wyposaenie siowni.

Decyzj Kuratorium Owiaty w Katowicach na podstawie art.59 ust. 1 Ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 1992 roku szkoe redni oglnoksztacc o nazwie Liceum Oglnoksztacce dla Pracujcych wchodzce w skad Zespou Szk Oglnoksztaccych Nr 1 im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu przy Placu Gen. Sikorskiego 1. Od tego momentu nastpia rwnie zmiana nazwy szkoy na IV Liceum Oglnoksztacce im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu.

Tym sposobem szkoa zyskaa sale na prowadzenie zaj pozalekcyjnych, a suchacze zlikwidowanej placwki mogli kontynuowa nauk w Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Bytomiu.

Rok szkolny 1992/93 przynis zasadnicze zmiany w dziaalnoci szkoy. Zostaa ona zakwalifikowana do grona 10 szk w regionie objtych europejskim programem nauczania. Podstaw takiej decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej byy osignicia szkoy w zakresie unowoczeniania form i metod pracy dydaktycznej. Oferowaa ona uczniom bogat ofert jzykow (j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. woski) i autorski program z zakresu informatyki opracowany pod naukowym kierownictwem doc. Marii Wilk.

Dziki tym poczynaniom MEN, za porednictwem Kuratorium Owiaty w Katowicach, przyzna szkole 69 mln zotych za ktre zakupiono:
  • licencjonowane programy z informatyki
  • stoy i owietlenie do pracowni komputerowej
  • inne pomoce naukowe
Celem promowania edukacji europejskiej byo przyblienie informacji zwizanej ze strukturami europejskimi, aktywne uczestnictwo w imprezach midzynarodowych oraz intensywne nauczanie jzykw obcych.

W ramach tej edukacji IV LO nawizao wspprac z GUSTAW STRESEMANN INSTITUT z Bonn oraz Akademi w Lille.

W latach 1993/94 odbyy si trzy seminaria w grupach midzynarodowych reprezentowanych przez uczniw Szk Oglnoksztaccych z Niemiec, Polski i Francji. Miejscem spotka byy pastwa z ktrych wywodzia si modzie. Towarzyszyli im dyrektorzy i nauczyciele- opiekunowie grup.

Odbyy si one:
  • w Ruhelsdorfie k/Berlina w dniach 12.12- 17.12.93r.
  • w Jaszowcu k/Ustronia w dniach 18.01- 23.01.94r.
  • w Verneuil k/ Parya w dniach 19.03- 25.03.94r
Tematyka wszystkich trzech seminariw bya wsplna i miaa da odpowied na pytanie "Zjednoczona Europa Tak czy Nie?". Aby midzynarodowe grupy mogy wsplnie odpowiedzie na to pytanie musiay przebrn przez cay szereg dyskusji, pokona bariery kulturowe i jzykowe.

W celu udokumentowania tego, czego dotyczy midzynarodowy dialog modych, na kadym spotkaniu seminaryjnym w sposb demokratyczny powoywano midzynarodowy zesp redakcyjny, ktry opracowywa gazet seminaryjn. Dialogi i dyskusje oraz wyobraenia o danym pastwie i Europie przedstawiane byy na planszach w postaci tekstu, rysunku, diagramu. Ciekawe wydarzenia z kadego z seminariw rejestrowane byy na kasetach i zdjciach.

Podstawowymi hasami programowymi towarzyszcymi wszystkim seminariom byy: integracja europejska, rasizm, problemy mniejszoci narodowych, migracja ekonomiczna, ycie codzienne Europy i jej pastw, problemy ekologii, warunki i moliwoci gospodarcze pastw, wizja ycia we wsplnej Europie.

Dyskutujc nad podstawowymi tematami nie zapomniano o tym co najwaniejsze, szacunku dla poszczeglnych kultur i tradycji oraz miejsc pamici narodowej.

Modzie uczya si ycia w tolerancji, zrozumieniu i demokracji. Do wyszczeglnionych hase programowych w kadym pastwie dobrane byy wycieczki, filmy lub spotkania.

Podczas spotkania w Niemczech uczestnicy seminarium ogldali film pt. "7 dni jesieni"- przedstawiajcy zjednoczenie Niemiec, zwiedzili Krenzberg oraz poznali zabytki Berlina.

W Polsce zwiedzono kolebk kultury polskiej- Krakw, poznano kultur lska poprzez zwiedzenie wystawy w Muzeum Grnolskim, dyskutowano na temat mniejszoci narodowych na lsku i w Polsce.

W IV LO odbya si konferencja prasowa, podsumowujca dotychczasow wspprac szkoy z identycznymi placwkami w RFN i Francji. W spotkaniu, oprcz modziey, uczestniczy Frank Morawietz z Gustaw Strassemann Institut, a take przedstawiciele bytomskiej owiaty, nauczyciele i rodzice uczniw IV LO. Na modych ludziach, szczeglnie przybyych z zagranicy, wraenie wywaro zwiedzenie obozu koncentacyjnego w Owicimiu. Wielu nastoletnich Francuzw i Niemcw stwierdzio, e wczeniej ogldao sporo takich miejsc w Europie, jednak nigdzie "pamitki" po latach II wojny wiatowej nie wywary na nich tak przygnbiajcego wraenia.

We Francji skoncentrowano si na Wersalu i Paryu poznajc histori, kultur i obyczaje. W dyskusjach nie zapomniano o strajkach modziey, ktre odbyy si w marcu 1994 roku.

Jeszcze tego samego roku dyrektor szkoy Danuta Rojek zostaa zaproszona do udziau w miesicznym szkoleniu pt. "Europo quo vadis". Odbyo si ono w terminie od 3-20 sierpnia 1994 roku. Szkoleniu patronowaa Rada Europy i Prezydent Deutschen Bundestages prof. Rita Sussmatth. Cykl wykadw prowadzili pracownicy NATO, Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Odbyy si trzy sesje wyjazdowe- do Brukseli, Luksemburga i Strasbourga.

W roku szkolnym 1994/95 modzie rozpocza nauk w odremontowanej szkole. Zostaa ona pomalowana, wyminiono instalacj elektryczn, kanalizacj, zmieniono poszycie dachu. Kontynuowano wyjazdy na seminaria w ramach Modzieowej Akademii Europejskiej.

W dniach 10-14 padziernika 1994 roku odbyo si w Bonn, pod patronotem Rady Europy, midzynarodowe spotkanie modych z 17 pastw. Wysuchali oni cyklu wykadw, prowadzonych przez parlamentarzystw, powiconych rozszerzeniu granic wsplnoty europejskiej, polityki pastw zachodnich wobec obcokrajowcw, wymianie modziey. W spotkaniu tym brali udzia uczniowie z Francji, Niemiec, Polski, Holandii, Rosji, Czech, Litwy, a take grupa studentw z Kaliningradu.

Program Edukacji Europejskiej w roku 1995 rozpoczli nauczyciele. Na zaproszenie Niemiecko- Polskiej Wsplpracy Modych- Polonisches Jugendwerk dwoje nauczycieli, Marian Kupczyk (nauczyciel geografii) i Karolina Mamcarczyk (nauczycielka historii), wzio udzia w midzynarodowym seminarium dla nauczycieli. Seminarium odbyo si w Owicimiu w dniach 25.02-.3.03 1995 r. Dyskutowano nad znaczeniem prawdy historycznej w ksztatowaniu wspczesnych stosunkw midzynarodowych oraz nad potrzebami wskazania na pomniki pamici narodowej w systemie ksztacenia. Nauczyciele zastanawiali si jak pracowa z modymi ludmi aby pokonywa istniejce bariery nietolerancji, agresji i wzajemnej niechci.

18 lutego 1995 roku szkoa obchodzia uroczyste 50-lecie. Obchody rozpocza msza w Kociele Najwitszej Marii Panny w Bytomiu, po ktrej zaproszeni gocie udali si do swej szkoy i zajli miejsca w auli. Wrd goci zaproszeni byli nauczyciele, absolwenci, przedstawiciele wadz miasta oraz ZHP, zasueni dyrektorzy i pedagodzy. D. Rojek dyrektor szkoy, omwia histori placwki, po czym uczniowie zaprezentowali widowisko oparte o treci kroniki szkolnej.

Ogromne owacje zgotowano emerytowanym nauczycielom, a przede wszystkim Helenie Morawiec- wychowawcy wielu pokole modziey.

W roku szkolnym 1995/96 kontynuowana bya midzynarodowa wsppraca szkl tzw. "Klub Europejski". Partnerami szkoy byli Czesi, Niemcy oraz Wosi. Tym razem Francusko- Niemiecko- Polskie Seminarium odbyo si w Sankt Martin- Kambach w terminie od 11-13.09 1995 r. Gwnym hasem programowym byy perspektywy wolnoci w Europie. Punkt kulminacyjny seminarium stanowio spotkanie uczestnikw z prezydentem RFN prof. dr Romanem Herzogiem.

W terminie 13- 17.11.1995r. szesnastu uczniw z IV LO wzio udzia w Midzynarodowym Seminarium Niemiecko- Polsko- Czeskim, ktre odbyo si w Rozembergu nad Wetaw (Czechy). Na tym seminarium modzie i nauczyciele dyskutowali nad miejscem Niemiec i Polski w nowej strukturze europejskiej. Spotkanie to zakoczyo cykl seminariw o tematyce rozpocztej rok wczeniej.

Zupenie inn form i tematyk miao seminarium w Bresci we Woszech, w terminie 20- 25.11.1995r. Pojechao na 18 uczniw. Partnerem modziey z Bytomia bya szkoa o nazwie Instituto Tecnico Statale "Astolfo Lounardi". Na zajciach przedpoudniowych wymieniano pogldy na temat szkoy, tradycji rodzinnych, sposobu spdzania wolnego czasu, systemw edukacyjnych. Po poudniu uczestnicy brali udzia w warsztatach pracowni komputerowej, poznawali sposb pracy w sieci Internet, zwiedzali w peni skomputeryzowan fabryk ciarwek IVECO- gdzie pracuj wyspecjalizowane roboty przemysowe. Ciekawym dowiadczeniem by fakt zamieszkiwania w rodzinach woskich. Kontakty te sprzyjay porozumiewaniu si w jzyku obcym,pozwoliy rwnie na blisze poznanie stylu ycia i charakteru partnerw z grupy.

Do rewizyty modziey z Woch doszo wiosn nastpnego roku, w terminie od 18.03- 24.03.1996r. Uczestnicy odwiedzili Bytom, Wrocaw, Krakw, Owicim i Tarnowskie Gry. Odbyo si take seminarium informatyczne, poczone z wizyt w Centralnym Orodku informatyki Grnictwa w Katowicach. Pobyt zosta zakoczony wspln dyskoteka w szkole oraz spotkaniem dyrekcji i nauczycieli IV LO z opiekunem grupy woskiej. Podczas spotkania omwiono plany dalszej wsppracy.

W nastpnym miesicu tj. od 15.04- 19.04.1996 r. 16 uczniw z IV LO przebywao w Bonn w ramach polsko- niemieckiego seminarium. Odbya si pierwsza cz dyskusji pt. "Unia Europejska". Spotkaniu towarzyszyy liczne atrakcje takie jak spaw po Renie statkiem turystycznym, zwiedzanie Bonn i Kolonii. Pobyt zakoczya wizyta w Gesamtschule, gdzie uczestnicy toczyli zacity spr o systemy edukacyjne i programy nauczania.

Rok szkolny 1996/97 okaza si bardzo pracowity dla uczniw IV LO. Pomimo obcizenia licznymi obowizowymi zajciami w szkole, znaleli onie czas na to, aby startowa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Zdobyli liczne laury m.in. w XXVI Olimpiadzie Biologicznej, XII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, IV Oglnopolskim Konkursie Wiedzy o Literaturze i Gramatyce Jzyka Polskiego.

Odbyo si kolejne seminarium polsko - niemieckie w Blossin i Sonnenbberg pod hasem "Z naszego burzliwego ycia". W jego trakcie rozmawiano o maestwach ludzi pochodzcych z rnych pastw , ekologii i codziennych problemach modych osb.

Rok szkolny 1997/98 przynis due zmiany.Konkurs na dyrektora tej szkoy wygra M. Kupczyk, byy nauczyciel geografii. Jego zastpc zostaa A. Sobejko, wieloletni nauczyciel jzyka polskiego.

4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ