UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+

STUDNIWKA 2018

Studniwka 2018 numer konta oraz informacje do wpat

Rachunek prowadzony na rzecz:

Rada Rodzicw przy IV Liceum Oglnoksztaccym
im. Bolesawa Chrobrego
ul. Gen. W.Sikorskiego 1
41-902 Bytom
44156000132180479250000005 - Getin Bank o/Bytom

w opisie prosz aby kady bezwzgldnie podawa:
imi i nazwisko ucznia, klas -oraz dopisek studniwka 2018

"Rada Rodzicw pragnie poinformowa i nie jest organizatorem studniwki w 2018 roku. W zwizku z tym nie ponosi tez odpowiedzialnoci za jej organizacj.

Prezydium Rady na wniosek organizatorw podjo decyzj jedynie o udostpnieniu organizatorom konta dedykowanego wycznie do zbirki funduszy niezbdnych na organizacj studniwki."4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ