Oferta Edukacyjna
2017/2018
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Statut i regulaminy


STATUT SZKOY

Tekst jednolity Statutu IV LO wg stanu na dzie 29 czerwca 2016 r. - wersja *.docREGULAMINY SZKOY

Regulamin wycieczek i imprez szkolnych.

Regulamin stroju ucznia IV LO im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu.
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ