UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Biece sprawy

W odpowiedzi na Pastwa pytania oraz potrzeby Rada Rodzicw na ostatnim spotkaniu podja decyzj o wyborze oferty ubezpieczeniowej na nowy rok szkolny. W nowym roku pozostajemy przy firmie Interisk suma ubezpieczenia 12000 +wariant 2 / skadka 34z - rok.

Poniej wycig z oferty oraz OWU, z ktrym kady z Pastwa powinien si zapozna oraz podpisa owiadczenie o zapoznaniu si.. Zgoszenia do ubezpieczenia naleny dokonywa do 25wrzenia wpata skadek do 30.09.2017 w sekretariacie szkoy"

Micha Flasz

OFERTA TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWEGO InterRisk TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

OGLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ