UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Rekrutacja

TERMINARZ REKRUTACJI na rok szkolny 2018/2019.28 luty 2018 r.

Oferta nauczania w IV Liceum Oglnoksztaccym im. Bolesawa Chrobrego w Bytomiu od roku szkolnego 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie 5 klas pierwszych. Klasy I bd klasami oglnymi, realizujcymi podstawowy zakres nauczania ze wszystkich przedmiotw. Klasy podzielone bd wedug stopnia znajomoci jzykw obcych. Jzykiem wiodcym moe by jzyk angielski lub jzyk niemiecki.

Uczniowie po I semestrze klasy I podejmowa bd decyzj o wyborze przedmiotw nauczanych zakresie rozszerzonym. Uczniowie maj moliwo sprecyzowania swych zainteresowa i dokonanie przemylanego wyboru przedmiotw nauczanych na poziomie rozszerzonym. Dajemy uczniom moliwo wyboru 3 przedmiotw spord nastpujcych: jzyk polski, jzyki obce, matematyka, historia, wiedza o spoeczestwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Klasy II realizowa bd przedmioty w zakresie rozszerzonym w wymiarze 12 godzin tygodniowo (4 godziny w tygodniu na przedmiot). W zalenoci od wybranych przedmiotw, realizowanych zakresie rozszerzonym, uczniowie uczestniczy bd w zajciach z przedmiotw uzupeniajcych - przyroda lub historia i spoeczestwo wymiarze 4 godzin tygodniowo. W klasie III nauk przedmiotw w zakresie rozszerzonym uczniowie kontynuowa bd w wymiarze 14 godzin w tygodniu ( co najmniej 4 godziny w tygodniu na przedmiot).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym prowadzone bd w grupach midzyoddziaowych.

Przykadowe moliwoci realizacji przedmiotw realizowanych w zakresie rozszerzonym:
W przypadku gdy ucze wybiera trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym mog to by:
a. biologia, chemia, fizyka
b. biologia, chemia, jzyk polski
c. biologia, geografia, jzyk polski
d. wiedza o spoeczestwie, historia, jzyk polski
e. matematyka, informatyka, fizyka
f. matematyka, geografia, fizyka
g. wiedza o spoeczestwie, biologia, geografia
h. jzyk obcy nowoytny i dwa przedmioty oglnoksztacce spord nastpujcych:
historia, geografia, biologia, chemia, fizyka oraz jzyk polski, matematyka, wiedza o spoeczestwie, informatyka.

Realizujc misj propagowania sportowego trybu ycia, w roku szkolnym 2017/2018 proponujemy zajcia sportowe z: koszykwki, siatkwki/ siatkwki plaowej, piki nonej, zajcia rekreacyjno-zdrowotne, siowni/tenis stoowy, pywanie/ratownictwo, sporty walki (mma, appling), tenis ziemny/squash, eglarstwo/ratownictwo, wspinaczk skakow, krgle. W ramach zaj z wychowania fizycznego proponujemy take zajcia taneczne, aerobik i step.

W ofercie mamy take wycieczki integracyjne, naukowe i turystyczno-krajoznawcze, krajowe i zagraniczne. Do najciekawszych wycieczek z ostatnich lat mona zaliczy wyjazdy do Wiednia i Drezna, regularne wyjazdy do muzew i teatrw, wyjazdy na sesje naukowe, odbywajce si na Politechnice lskiej i w Uniwersytecie lskim. Szkoa posiada zaangaowan, otwart i jednoczenie dowiadczon kadr. Wikszo nauczycieli to nauczyciele dyplomowani, penicy funkcj egzaminatorw maturalnych Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Od lat pracujemy w systemie grup midzyoddziaowych, w klasach drugich i trzecich koncentrujemy si na przedmiotach zdawanych na maturze. Pierwszy rok, z programem nieprofilowanym, pozwala na dodatkowe przemylenia i waciwy wybr przedmiotw zdawanych na maturze, bowiem jeden egzamin jest obowizkowo zdawany na poziomie rozszerzonym. Taki tryb nauczania nie tylko gwarantuje sukces na maturze, ale pozwala na powicenie uwagi tym przedmiotom, ktre ucze naprawd lubi. Zajcia fakultatywne to take moliwo poznania kolegw i koleanek z innych klas, gdy zajcia odbywaj si w grupach midzyoddziaowych.

IV Liceum Oglnoksztacce na co dzie ttni yciem. Modzie organizuje imprezy artystyczne, uczestniczy w akcjach charytatywnych, nagrywa filmy i muzyk. Zdobywamy take nagrody na wystawach fotograficznych i wystawach modeli redukcyjnych.

Jestemy wic szko wszechstronn. czymy tradycj i nowoczesno. Dlatego 1 wrzenia musisz by z nami.4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ