UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+

W rod 24.01.2018 o godzinie 17.00 odbdzie si zebranie Rady RodzicwWpaty na rzecz Rady Rodzicw prosimy przesya na ponisze konto bankowe:

Getin Bank O/Bytom
Bytom 41-902, ul. Katowicka 16
24 1560 1049 2103 1804 7925 0001

W tytule przelewu (wpaty) prosimy wpisa imi i nazwisko dziecka oraz klas.

Rachunek prowadzony na rzecz:

Rada Rodzicw przy IV Liceum Oglnoksztaccym
im. Bolesawa Chrobrego
ul. Gen. W.Sikorskiego 1
41-902 Bytom

Regulamin RR (Rady Rodzicw)

Skad prezydium RR wraz z danymi kontaktowymi nr tel. oraz adresy e-mail

Przewodniczcy - MICHA FLASZ - 513152173 - michal@flasz.pl

V-ce przewodniczcy - TOMASZ ZAKRZEWSKI - foto@focal.pl
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ