UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ PEDAGOG

GODZINY PRACY

PEDAGOGA SZKOLNEGO

Judyta Szczchor

poniedziaek 13.00 - 16.30
wtorek ---
roda 7.00 - 11.00
czwartek 7.00 - 11.00
pitek 7.00 - 15.30


PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Ilona Paciuch

wtorek 12.00-16.00

Materiay dla Rodzicw18 wrzenia 2013 r.

Do pobrania materiay ze strony Orodka Rozwoju Edukacji

Orodek Rozwoju Edukacji jest publiczn placwk doskonalenia nauczycieli o zasigu oglnokrajowym prowadzon przez Ministra Edukacji Narodowej. Powsta z dniem 1 stycznia 2010 roku w wyniku poczenia Centralnego Orodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na podstawie zarzdzenia Ministra Edukacji Narodowej Celem Orodka jest podejmowanie i realizacja dziaa na rzecz podnoszenia jakoci edukacji zgodnie z polityk owiatow pastwa w obszarze ksztacenia oglnego i wychowania oraz zgodnie z wprowadzanymi zmianami w systemie owiaty.
18 wrzenia 2013 r.

Do pobrania materiay ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

POMAGAMY DZIECIOM I MODZIEY m.in. poprzez:
* diagnoz psychologiczn, pedagogiczn i logopedyczn
* terapi pedagogiczn (indywidualn i grupow), logopedyczn oraz terapi EEG - Biofeedback
* terapi psychologiczn (indywidualn, grupow, rodzinn)
* opiniowanie i orzecznictwo
* wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
* poradnictwo zawodowe dla modziey
POMAGAMY RODZICOM I OPIEKUNOM m.in. poprzez:
* poradnictwo wychowawcze
* spotkania edukacyjne
* terapi rodzinn
* profesjonalne poradnictwo dla rodzicw i opiekunw dzieci z niepenosprawnoci
POMAGAMY NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM m.in. poprzez:
* udzia w zespoach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
* konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, szk oraz poradni
* organizowanie i prowadzenie spotka szkoleniowych i warsztatowych
* prowadzenie na terenie przedszkoli i szk programw profilaktycznych, interwencyjnych
oraz programw integrujcych zespoy klasowe
28 stycznia 2013 r.

Dzie Bezpiecznego Internetu

Uprzejmie informujemy, e 5 lutego przypadaj obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Zapraszamy serdecznie do udziau i przedstawienia wasnych inicjatyw promujcych idee DBI.
4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ