UWAGA! Lista podrcznikw dla klas pierwszych. Link poniej!

Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Matura 2018


18 wrzenia 2017 r.

MATURZYCI 2017/2018 !!!!!


Deklaracja dla:(1) ucznia szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum oglnoksztaccego, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2014/2015


INFORMACJA O OPATACH ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO OKRGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W JAWORZNIE

Opat wnosz:

1) absolwenci, ktrzy po raz trzeci i kolejny przystpuj do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowizkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwenci, ktrzy przystpuj do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, ktry w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgaszali w deklaracji, ale nie przystpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” przystpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystpienie do egzaminu w terminie gwnym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. W razie rezygnacji z przystpienia do egzaminu bd nieprzystpienia do egzaminu opata nie podlega zwrotowi.


16 wrzenia 2016 r.

INFORMACJE DLA MATURZYSTWINFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ”

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 wrzenia 2016 r. w sprawie szczegowych sposobw dostosowania warunkw i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 wrzenia 2016 r. w sprawie listy systemw operacyjnych, programw uytkowych oraz jzykw programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

Deklaracja dla:
(1) ucznia szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystpi do egzaminu maturalnego,
(2) absolwenta szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2015/2016,
(3) absolwenta liceum oglnoksztaccego, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2014/2015


Deklaracja dla:
(1) absolwenta liceum, ktry ukoczy szko w latach 2004/2005–2013/2014
oraz (2) absolwenta technikum, ktry ukoczy szko w latach 2005/2006–2014/2015
i (1, 2) przystpuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyszanie wynikw lub przystpienie do egzaminu z nowych przedmiotw

15 wrzenia 2015 r.

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE
Do pobrania plik w formacie *.pdf
obowizujca w roku szkolnym 2015/2016

dla uczniw szk ponadgimnazjalnych i artystycznych, ktrzy ukocz szko w roku szkolnym 2015/2016

oraz
dla absolwentw licew oglnoksztaccych, ktrzy ukoczyli szko w roku szkolnym 2014/2015

dla absolwentw ponadpodstawowych szk rednich

dla osb, ktre posiadaj wiadectwo lub inny dokument – potwierdzajcy wyksztacenie rednie – wydany za granic, ale nieuprawniajcy do podjcia studiw w Rzeczypospolitej Polskiej

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoy ponadgimnazjalnej lub artystycznej, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystpi do egzaminu maturalnego oraz(2) absolwenta liceum oglnoksztaccego, ktry ukoczy szko w roku szkolnym 2014/2015
Do pobrania plik w formacie *.docx


Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, ktry ukoczy szko w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, ktry ukoczy szko w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystpuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyszanie wynikw lub przystpienie do egzaminu z nowych przedmiotw
Do pobrania plik w formacie *.docx


Wniosek o przystpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole ni szkoa, ktr ukoczy absolwent, wskazanej przez dyrektora okrgowej komisji egzaminacyjnej
Do pobrania plik w formacie *.docx

"Przekazanie wiadectw maturalnych do szk nastpi 30 czerwca 2015r. (data wydania wiadectw dojrzaoci i aneksw do wiadectw dojrzaoci z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu: 30 czerwca 2015r.

ZDAJCY INFORMATYK

ma prawo sprawdzi, w cigu jednej godziny, poprawno dziaania komputera, na ktrym bdzie zdawa egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania w wyznaczonym przez Przewodniczcego Zespou Egzaminacyjnego czasie:

poniedziaek 18 maja 2015 r.
w godzinach: 10.00 - 11.00
27 kwietnia 2015 r.MATURA 2015

Maturzysto pamitaj o:

- dowodzie tosamoci ze zdjciem oraz numerem PESEL
- czarnym dugopisie
- przybyciu godzin przed egzaminem
- przyborach pomocniczych (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa)

Osoby zdajce egzamin maturalny w pracowni informatycznej (przy komputerze) proszone s o kontakt z opiekunem pracowni

Harmonogram egzaminu maturalnego do pobrania w formacie *.pdf


20 lutego 2015 r.

Zasady organizowania i przeprowadzania wgldu do pracy egzaminacyjnej

Zasady organizowania i przeprowadzania wgldu do pracy egzaminacyjnej - do pobrania plik *.pdf


8 stycznia 2015 r.

Uwaga Maturzyci!

Dnia 7 lutego 2015r.

upywa termin zgoszenia zmian w deklaracjach maturalnych

oraz termin zgoszenia

do egzaminu maturalnego dla absolwentw, ktrzy chc podwyszy wynik egzaminu lub absolwentw, ktrzy nie uzyskali wiadectwa dojrzaoci.


4 Liceum Ogólnokszta³c±ce. Wszelkie prawa zastrze¿one | code&design: SAMIOZ