Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPS SIKORAK

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Zdjcia tableau
Rok Klasa
1950 XI b
1953 XI a
1956 XI a
XI b
1957 1957
1958 XI a
1959 XI b
XI b
1960 XI b
1962 XI b
1966 XI b
1968 XI a
XI b
XI c
1969 XI a
XI a
XI a
XI b
XI b
XI c
1970 XI a
1971 IV a
IV b
1972 IV a
IV a
IV b
IV c
1973 XI b
IV c
IV c
1975 IV c
IV d
1976 IV a
IV b
IV c
IV d
11 c
1977 IV a
IV b
1978 IV a
IV a
IV b
1979 IV a
IV b
IV d
1980 1980
IV c
IV d
1981 IV a
1982 IV a
IV b
1983 IV b
1984 mat - fiz
IV c
1985 IV b
1986 IV a
IV d
IV e
1987 IV b
IV c
IV d
mat - fiz
1988 mat - fiz
mat - fiz
1989 IV b
1989
1990 IV a
IV b
IV d
1991 1991
biol - chem
1993 IV a
IV a
IV b
1996 IV a
IV b
1997 1997
IV e
1998 IV d
1999 IV b
IV c
IV e
2001 IV e
2003 IV b
2004 IV c
IV d
IV e
2005 III a
III d4 Liceum Oglnoksztacce. Wszelkie prawa zastrzeone | code&design: SAMIOZ