Oferta Edukacyjna
2018/2019
REKRUTACJA

SPS SIKORAK

SPORT

SUKCESY
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, ¿e IV LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¡CE IM. BOLES£AWA CHROBREGO w Bytomiu jest w¶ród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkó³ Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przys³uguje mu tytu³ "Br±zowej Szko³y 2017".

Liczba odwiedzonych podstron
od 12 grudnia 2011 r.


Logo szko³y

+ Zdjcia klasowe

2007/20082006/2007


2005/2006


2004/2005


2003/2004


2002/2003


2000/2001


1999/2000


1998/1999Lata 1978/1996
4 Liceum Oglnoksztacce. Wszelkie prawa zastrzeone | code&design: SAMIOZ