IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPUAPKontakt
A+ R A-

REGULAMIN  PRZYJĘĆ  DO  KLASY 
PIERWSZEJ

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu w 2023 roku

 

 • 1.

 

Podstawa prawna:

 

 • Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozdział „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

 

 • Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.

 

 

 • 2.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 

 • regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin przyjęć do klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu w 2023 r.,
 • szkole – należy rozumieć przez to IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu,
 • dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu,
 • komisji rekrutacyjnej – należy rozumieć przez to szkolną komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego Bytomiu,
 • organie prowadzącym – należy rozumieć przez to Urząd Miejski w Bytomiu,
 • klasie pierwszej – należy rozumieć przez to klasę pierwszą, utworzoną w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w roku szkolnym 2023/2024,
 • kandydacie – należy rozumieć przez to absolwenta szkoły podstawowej uczestniczącego w procesie rekrutacji, której dotyczy regulamin.
 • 3.

 

Regulamin określa zasady oraz terminy przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych.

 

 

 • 4.

 

Za prawidłową organizację i przebieg rekrutacji odpowiedzialni są członkowie komisji rekrutacyjnej powołani przez dyrektora.

 

 • 5.

 

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w 2023 r. szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej i kandydaci poddają się jej wynikom.

 

 • 6.

 

W roku szkolnym 2023/2024

 utworzone zostaną cztery klasy pierwsze, z których każda będzie liczyła 32 uczniów.

 

 • Klasa 1A - klasa z rozszerzoną geografią, wiedzą o społeczeństwie lub matematyką i językiem angielskim.
 • Klasa 1B   - klasa z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim.
 • Klasa 1C - klasa z rozszerzonym językiem polskim, biologią lub historią i językiem angielskim.
 • Klasa 1D - klasa z rozszerzoną matematyką, fizyką lub informatyką i językiem angielskim.

 

 • 7.

 

 1. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru. Uczniowie mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń, jeśli istnieją możliwości organizacyjne.
 2. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie I. Uczeń realizuje w klasie I trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnie z przyjętym szkolnym planem nauczania.
 3. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w grupach oddziałowych, z podziałem na stopnie zaawansowania. Wszyscy uczniowie realizują rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego.
 4. Szkoła umożliwia zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się w szkole podstawowej. Uczeń wybiera jeden spośród języków:

- język francuski,

- język hiszpański,

- język niemiecki.

Języki obce nowożytne będą nauczane w grupach międzyoddziałowych (kontynuacja lub od podstaw).

 1. Przedmiot uzupełniający, realizowany w klasie IV ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału. Z założenia będą to zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – istnieje możliwość organizacji zajęć w języku angielskim z matematyki, geografii, biologii, chemii, filozofii i historii.

 

 • 8.

 

W trakcie rekrutacji, przy ustalaniu ilości punktów za oceny na świadectwie, obligatoryjnie brane będą pod uwagę oceny z:

 1. języka polskiego,
 2. matematyki,
 3. dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • 9.

 

Dla poszczególnych klas pierwszych ustalono następujące przedmioty, o których mowa

w pkt. c §8.

 • klasa 1A - wybór  najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 • klasa 1B - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 • klasa 1C - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 • klasa 1D - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

 

Kandydat decydujący się na wybór większej liczby oddziałów w szkole wskazuje wszystkie oddziały, którymi jest zainteresowany,

 

 • 10.

 

W trakcie rekrutacji za oceny uzyskane w szkole podstawowej z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w §8, można uzyskać następujące ilości punktów:

 • celujący -            18 punktów,
 • bardzo dobry - 17 punktów,
 • dobry -            14 punktów,
 • dostateczny -   8 punktów,
 • dopuszczający -      2 punkty.

 

 • 11.

 

W trakcie rekrutacji można uzyskać punkty również za:

 1. Uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. Uzyskanie tytułów laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, wojewódzkim; uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego - liczba punktów za poszczególne osiągnięcia jest przyznawana zgodnie z §6.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. (maksymalnie 18 punktów),
 3. Zaangażowanie w aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

 

 • 12.

 

Każdemu kandydatowi w trakcie rekrutacji dolicza się punkty uzyskane w trakcie egzaminu ósmoklasisty (max 100 punktów).

 

 • 13.

 

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

 

 • 14.

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ilość punktów w trakcie rekrutacji oblicza się zgodnie z §8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022  r.

 

 

 • 15.

 

Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego poszczególne części rekrutacji odbędą się w następujących terminach:

 

 1. od 15 maja do 19 czerwca 2023 do godz. 15.00 kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) Kandydat decydujący się na wybór większej liczby oddziałów w szkole we wniosku wskazuje wszystkie oddziały, którymi jest zainteresowany,

 

 1. od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły o :

          -  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

          - zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

          -  kwestionariusz kandydata wraz z załącznikiem,

 - potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem przyjęć do klasy pierwszej - dokumenty do pobrania dostępne w zakładce    rekrutacja na stronie  4lo.bytom.pl

 

Kandydat winien samodzielnie wpisać do systemu (na stronie https://slaskie.edu.com.pl/) oceny uzyskane w szkole podstawowej z poszczególnych przedmiotów oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna dokonuje weryfikacji wpisanych wyników.

 

 1. Do 17 lipca 2023 r. nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. 18 lipca 2023 r. – ma miejsce ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

 

 1. Od 18 lipca do 25 lipca 2023r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli uczęszczania do  szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o  ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły (§15 pkt 2)

 

 1. Od 18 lipca do 24 lipca 2023 r. następuje odbiór przez kandydatów niezakwalifikowanych złożonych dokumentów.

 

 1. 26 lipca do godz. 14.00 r. – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

 

 

 

 • 16.

 

Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który spełnił wszystkie wymogi określone w §15 oraz uzyskał, w trakcie rekrutacji do klas pierwszych, co najmniej 100 punktów, liczonych wg zasad określonych w regulaminie.

 

 

 

 

 

 • 17.

 

 1. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 2. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

 • 18.

 

Nieprzekazanie przez ucznia bądź jego rodziców oryginałów dokumentów w terminie określonym w §15 pkt 5 regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy przyjętych.

 

 • 19.

 

Jeżeli w terminie oraz trybie określonym w §15 mniejsza ilość uczniów potwierdzi wolę uczęszczania do szkoły, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć mniejszą ilość klas pierwszych lub klasy pierwsze z mniejszą ilością uczniów.

 

 • 20.

 

Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na mocy decyzji wydanej na podstawie listy uczniów przyjętych, opracowanej przez komisję rekrutacyjną.

 

 • 21.

 

Tryb odwoławczy:

 1. W terminie do dnia 31 lipca 2023 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w §21 pkt.1.

 

 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 • 22.

 

            Sprawy związane z rekrutacją do klas pierwszych załatwiane są w sekretariacie  w     godzinach przyjmowania petentów.

 

 • 23.

 

Składanie dokumentów, o których mowa w §15 pkt. 2, 5 będzie odbywać się w pomieszczeniu  na parterze  szkoły i sekretariacie.

  

                                                                                                 

                                                         

 

 

 

PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu podaje do wiadomości wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

W trakcie rekrutacji, przy ustalaniu ilości punktów za oceny na świadectwie, obligatoryjnie brane będą pod uwagę oceny z:

 1. języka polskiego,
 2. matematyki,
 3. dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

Dla poszczególnych klas pierwszych ustalono następujące przedmioty:

 • klasa 1A - wybór  najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 •  klasa 1B - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 •  klasa 1C - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 •  klasa 1D - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Współpraca