IV Liceum Ogólnokształcące

im. Bolesława Chrobrego

w Bytomiu

pl. gen. W. Sikorskiego 1

41-902 Bytom

tel. 032 281-41-93

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Kontakt
A+ R A-

Klasa A

Przedmioty rozszerzone:

geografia

język angielski

Więcej

Klasa B

Przedmioty rozszerzone:

biologia

język angielski

Więcej

Klasa C

Przedmioty rozszerzone:

język polski

język angielski

Więcej

Klasa D

Przedmioty rozszerzone:

matematyka

język angielski

Więcej

 • Opublikowano: czwartek, 28 lutego 2019 22:28
 • Odsłony: 9757

REGULAMIN  PRZYJĘĆ  DO  KLASY  PIERWSZEJ

IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

w 2019 roku

 

 • §1.

Podstawa prawna:

 1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
 4. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2019/2020.
 5. Statut IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu.

 

 

 • §2.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin przyjęć do klasy pierwszej IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu w 2019 r.,
 2. szkole – należy rozumieć przez to IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu,
 3. dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu,
 4. komisji rekrutacyjnej – należy rozumieć przez to szkolną komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego Bytomiu,
 5. organie prowadzącym – należy rozumieć przez to Urząd Miejski w Bytomiu,
 6. klasie pierwszej – należy rozumieć przez to klasę pierwszą, utworzoną w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w roku szkolnym 2019/2020,
 7. kandydacie – należy rozumieć przez to absolwenta szkoły podstawowej uczestniczącego w procesie rekrutacji, której dotyczy regulamin.

 

 

 • §3.

 

Regulamin określa zasady oraz terminy przeprowadzania rekrutacji do klas pierwszych.

 

 

 • §4.

 

Za prawidłową organizację i przebieg rekrutacji odpowiedzialni są członkowie komisji rekrutacyjnej powołani przez dyrektora.

 

 • §5.

 

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w 2019 r. szkoła objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej i kandydaci poddają się jej wynikom.

 

 • §6.

 

W roku szkolnym 2019/2020 utworzone zostaną cztery klasy pierwsze, z których każda będzie liczyła 32 uczniów.

 

 1. Klasa 1A - klasa z rozszerzoną geografią, językiem angielskim i trzecim przedmiotem do wyboru.
 2. Klasa 1B -  klasa z rozszerzoną biologią, językiem angielskim i trzecim przedmiotem do wyboru.
 3. Klasa 1C - klasa z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim i trzecim przedmiotem do wyboru.
 4. Klasa 1D - klasa z rozszerzoną matematyką, językiem angielskim i trzecim przedmiotem do wyboru.

 

 • §7.

 

 1. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują
  na etapie naboru. Po pierwszej klasie uczniowie mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń, jeśli istnieją możliwości organizacyjne.

 

 1. Nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się w klasie I. Uczeń realizuje w klasie I trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym zgodnie z przyjętym szkolnym planem nauczania, obowiązującym w latach 2019/2020 do 2022/2023, tj. język angielski, przedmiot wiodący dla klasy - jeden spośród: geografia, biologia, język polski, matematyka, oraz przedmiot do wyboru określony w punkcie 3 i 4.

 

 1. Wybór trzeciego przedmiotu, realizowanego w zakresie rozszerzonym, następuje podczas procesu rekrutacji.
 1. Uczeń będzie mógł zadeklarować wybór jednego przedmiotu, realizowanego w zakresie rozszerzonym:

w klasie A: biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

w klasie B:  geografia, chemia, fizyka, historia, informatyka, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

w klasie C: geografia, biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie 

w klasie D: biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie 

 

 1. Liczebność grup międzyoddziałowych zatwierdza organ prowadzący. W przypadku nieutworzenia grupy międzyoddziałowej ze względu na zbyt małą liczbę chętnych uczeń realizuje przedmiot, który zadeklarował jako kolejny możliwy do realizacji.

 

 1. Nauczanie języka angielskiego odbywa się w grupach oddziałowych,
  z podziałem na stopnie zaawansowania. Wszyscy uczniowie realizują rozszerzony zakres nauczania języka angielskiego.

 

 1. Szkoła zapewnia zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się

w szkole podstawowej. Uczeń wybiera jeden spośród języków:

- język francuski,

- język hiszpański,

- język niemiecki

Języki obce nowożytne będą nauczane w grupach międzyoddziałowych

(kontynuacja lub od podstaw).

 

 1. Przedmiot uzupełniający realizowany w klasie IV ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału. Z założenia będą to zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów – istnieje możliwość organizacji zajęć w języku angielskim z matematyki, geografii, biologii, chemii, filozofii i historii.

 

 

 

 • §8.

 

W trakcie rekrutacji, przy ustalaniu ilości punktów za oceny na świadectwie, obligatoryjnie brane będą pod uwagę oceny z:

 1. języka polskiego,
 2. matematyki,
 3. dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

 • §9.

 

Dla poszczególnych klas pierwszych ustalono następujące przedmioty, o których mowa

w pkt. c §8.

 • klasa 1A - wybór  najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie,
 •  klasa 1B - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie,
 •  klasa 1C - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie,
 •  klasa 1D - wybór najwyższych ocen z dwóch przedmiotów spośród następujących: biologia, chemia, fizyka , geografia, języki obce, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

 

 • §10.

 

W trakcie rekrutacji za oceny uzyskane w szkole podstawowej z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w §8, można uzyskać następujące ilości punktów:

 1. celujący -            18 punktów,
 2. bardzo dobry - 17 punktów,
 3. dobry -            14 punktów,
 4. dostateczny -  8 punktów,
 5. dopuszczający -     2 punkty.

 

 

 • 11.

 

W trakcie rekrutacji można uzyskać punkty również za:

 1. uzyskanie świadectwa z wyróżnieniem – 7 punktów,
 2. uzyskanie tytułów laureatów i finalistów w zawodach wiedzy będących konkursami o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadwojewódzkim, wojewódzkim; uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblach od powiatowego do międzyszkolnego - liczba punktów za poszczególne osiągnięcia jest przyznawana zgodnie z §6.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. (maksymalnie 18 punktów),
 3. zaangażowanie w aktywność społeczną na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

 

 • 12.

 

Każdemu kandydatowi w trakcie rekrutacji dolicza się punkty uzyskane w trakcie egzaminu ósmoklasisty (max 100 punktów).

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny– 0,3 punktu za każdy uzyskany procent.

 

 • §13.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

 • §14.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ilość punktów w trakcie rekrutacji oblicza się zgodnie z §8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.

 

 • §15.

 

 1. Udokumentowanie realizacji przedmiotów przez  uczniów klas ósmych szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi, odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia .
 2. Zgodnie z § 8. ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 3. Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji elektronicznej.

 

 • §16.

 

Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty poszczególne części rekrutacji odbędą się w następujących terminach:

 1. od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły.

Kandydat decydujący się na wybór większej liczby oddziałów w szkole we wniosku wskazuje wszystkie odziały, którymi jest zainteresowany,

 

 1. od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. kandydat uzupełnia wniosek o przyjęcie do szkoły:

-  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach   egzaminu ósmoklasisty,

-  kwestionariusz kandydata wraz z załącznikiem oraz potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem przyjęć do klasy pierwszej,

-  2 zdjęcia,

 

 1. 16 lipca 2019 r. – ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły,
 2. od 16 lipca do 22 lipca 2019 r. odbiór przez kandydatów niezakwalifikowanych złożonych dokumentów,
 3. od 16 lipca do 24 lipca 2019 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do  szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o  ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
 4. 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
 5. 19 sierpnia 2019 r. – podanie list klas.

 

 

 • §17.

 

Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który spełnił wszystkie wymogi określone w §16 oraz uzyskał, w trakcie rekrutacji do klas pierwszych, co najmniej 100 punktów, liczonych wg zasad określonych w regulaminie.

 

 • §18.
 1. Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą
  i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
 2. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

 • §19.

 

Nieprzekazanie przez ucznia bądź jego rodziców oryginałów dokumentów w terminie określonym w §16 lit. „e” regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole i skreśleniem z listy przyjętych.

 

 

 • §20.

 

Jeżeli w terminie oraz trybie określonym w §16 mniejsza ilość uczniów potwierdzi wolę uczęszczania do szkoły, dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć mniejszą ilość klas pierwszych lub klasy pierwsze z mniejszą ilością uczniów.

 

 

 

 

 

 

 • §21.

 

Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na mocy decyzji wydanej na podstawie listy uczniów przyjętych, opracowanej przez komisję rekrutacyjną.

 

 

 • §22.

 

Tryb odwoławczy:

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w §22 pkt.1.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 • §23.

 

Sprawy związane z rekrutacją do klas pierwszych załatwiane są w sekretariacie  w godzinach przyjmowania petentów.

 

 

 • §24.

 

Przyjmowanie dokumentów, o których mowa w §16 lit. „a”, „b”, „e”,  będzie odbywać się w sekretariacie bądź w innym pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora.

 

 

 

Dyrektor IV LO w Bytomiu

mgr Tadeusz Paliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca